Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
 
a. Ledlighting Development BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Ledlighting BV gevestigd aan de Ebweg 22 te Barendrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel over KvK-nummer 24423879;
b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Ledlighting BV een overeenkomst aangaat;
c. product: het product dat door Ledlighting BV wordt geleverd;
d. website: de website waarop de webshop van Ledlighting BV ter beschikking wordt gesteld.;
e. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
f. dealer: de klant zijnde een bedrijf die als dealer van de producten door Ledlighting BVis aangesteld.

 

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Ledlighting BV en de klant.
2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
   

 

 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle aanbiedingen, daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de klant.
3.2. De door Ledlighting BV aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van Ledlighting BV niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.3. Ledlighting BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.5 Ledlighting BV is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
3.6 Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.
   

 

Artikel 4. Afbeeldingen en overige gegevens
4.1. Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website, in offertes of brochures gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
   

 

Artikel 5. Account
5.1. Om een bestelling via de website te kunnen plaatsen dient de klant een account aan te maken. Een account kan alleen aangemaakt worden indien de klant akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
5.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van zijn inloggegevens. Ledlighting BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. Ledlighting BV kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
   

 

 Artikel 6. Totstandkoming van de overeenkomst
6.1.
De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod van Ledlighting BV mondeling, schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
6.2. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Ledlighting BV de klant via de e-mail een bevestiging dat Ledlighting BV de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Zolang de klant de bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
6.3. De bestelling kan pas via de website geplaatst worden nadat de klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
   

 

Artikel 7. Annulering
7.1. Indien Van den Einde Nettenverkoop speciaal in opdracht van de klant producten importeert en de klant de bestelling annuleert, dan worden annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De annuleringskosten zijn gelijk aan de aanbetaling die de klant heeft betaald.
7.2. Indien de bestelde producten voor de klant op maat worden gemaakt, bijvoorbeeld omdat de door de klant gewenste afmetingen afwijken van de gangbare handelsafmetingen, dan kan de bestelling niet geannuleerd worden en is de klant verplicht de producten af te nemen en te betalen.
   

 

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
8.1. Ledlighting BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
8.2. Ledlighting BV heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Onder derde dient tevens te worden verstaan het bedrijf Ledlighting BV
   

 

 Artikel 9. Prijzen en administratiekosten
9.1. De op de website vermelde prijzen voor de producten worden zowel exclusief als inclusief btw weergegeven.
9.2. Opgegeven prijzen zijn exclusief transportkosten en administratiekosten.
9.3. Ledlighting BV heeft het recht administratiekosten aan de klant in rekening te brengen. Of Ledlighting BV administratiekosten in rekening brengt en de hoogte daarvan is afhankelijk van de totale waarde van de bestelling exclusief btw. De hoogte van de administratiekosten wordt voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
   

 

Artikel 10. Transportkosten
10.1. De hoogte van de transportkosten is afhankelijk van de omvang van de bestelling. De transportkosten worden voordat de klant de bestelling bevestigt duidelijk aan de klant kenbaar gemaakt.
   

 

Artikel 11. Wijziging van de overeenkomst
11.1. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. Ledlighting BV zal de klant hierover (indien mogelijk van tevoren) inlichten.
   

 

Artikel 12. Levering
12.1. Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant worden geleverd.
12.2. De klant dient ervoor zorg te dragen dat de bestemming waar de producten geleverd dienen te worden goed bereikbaar is.
12.3. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen.
12.4. Indien de bestelde producten uit voorraad leverbaar zijn, dan heeft de klant de mogelijkheid de bestelling bij Ledlighting BV, vestiging Barendrecht, op te halen.
   

 

 Artikel 13. Leveringstermijn
13.1. Alle door Ledlighting BV genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Ledlighting BV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Vermelde leveringstermijnen zijn niet als een fatale termijn te beschouwen.
13.2. Indien Ledlighting BV de via de website bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Ledlighting BV contact op met de klant om een nieuwe leveringstermijn overeen te komen, tenzij uitdrukkelijk met de klant een langere leveringstermijn dan 30 dagen is overeengekomen. De klant zijnde een consument kan in een dergelijk geval de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Ledlighting BV reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding. De klant heeft niet het recht de overeenkomst, zoals omschreven in dit artikel, te ontbinden indien de producten naar de specificaties van de klant worden vervaardigd en/of de producten speciaal voor de klant door Ledlighting BV worden geïmporteerd.
13.3. In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Ledlighting BV ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
13.4. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
   

 

 Artikel 14. Montage en installatie
14.1. De kosten voor installeren en/of monteren worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
14.2.
Indien Ledlighting BV of de door haar ingeschakelde derde in het kader van de overeenkomst bij de klant het product installeert of monteert, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen:
a. dat de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op het overeengekomen tijdstip toegankelijk is;
b. dat alle zich op het terrein bevindende hindernissen voor de aanvang van het installeren en/of monteren zijn verwijderd;
c. dat het terrein waar het installeren en/of de montage dient te worden verricht, bereikbaar is voor de transportmiddelen van Ledlighting BVof de door haar ingeschakelde derde;
d. dat de werkzaamheden ongestoord uitgevoerd kunnen worden.
14.3. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit dit artikel, dan heeft Ledlighting BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan de klant in rekening te brengen.
   

 

 Artikel 15. Herroepingsrecht
15.1. De klant zijnde een consument die via de website een product heeft besteld, heeft het recht gedurende 14 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onbeschadigd en onveranderd en voorzien van zijn originele labels en verpakkingen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.
15.2. Indien het product naar de specificaties van de klant is vervaardigd (maatwerk), dan heeft de klant niet het recht de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel te ontbinden.
15.3. Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de transportkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
15.4. Indien de klant ervoor heeft gekozen dat hij de producten ophaalt bij Ledlighting BV, vestiging Barendrecht, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst op het moment dat hij de producten komt ophalen te ontbinden. Het is niet meer mogelijk de overeenkomst te ontbinden nadat de klant de producten heeft opgehaald en derhalve de mogelijkheid heeft gehad om de producten te inspecteren.
15.5. Ledlighting BV zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.
15.6. Het herroepingsrecht, zoals omschreven in dit artikel, geldt niet voor de klant zijnde een bedrijf.
   

 

 Artikel 16. Betaling
16.1. Betaling dient te geschieden in euro’s.
16.2.
De klant kan de via de website bestelde producten o.a. op de volgende wijzen betalen:
a. via iDEAL;
b. met een creditcard.
16.3. Facturatie geschiedt vooraf, tenzij anders is overeengekomen.
16.4. Indien met de klant is overeengekomen dat levering op rekening geschiedt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum (= besteldatum).
16.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Indien de klant een consument is, dan is de klant de wettelijke rente conform artikel 6:119 BW verschuldigd vanaf het moment dat de klant in verzuim is. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. Bij de klant zijnde een bedrijf worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Bij de klant zijnde een consument worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom over de eerste € 2.500,-, op 10% van de hoofdsom over de volgende € 2.500,- en op 5% van de hoofdsom over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.
16.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Ledlighting BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.
16.7. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
   

 

 Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
17.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Ledlighting BV, totdat alle vorderingen die Ledlighting BV op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.
17.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. Het is de klant enkel toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen.
17.3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ledlighting BV veilig te stellen.
17.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Ledlighting BV niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, dan is Ledlighting BV gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Ledlighting BV op volledige schadevergoeding.
17.5. Indien Ledlighting BV gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Ledlighting BV toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Ledlighting BV zich bevinden.
17.6. Goederen die Ledlighting BV voor bewerking of reparatie onder zich heeft, hoeft Ledlighting BV niet eerder aan de klant terug te geven dan nadat de klant Ledlighting BV al hetgeen hij uit welke hoofde ook aan Ledlighting BV verschuldigd is, heeft voldaan.
   

 

 Artikel 18. Verplichtingen van de klant
18.1. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ledlighting BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ledlighting BV ter beschikking worden gesteld.
18.2. De klant vrijwaart Ledlighting BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
18.3. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en verkopen, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
18.4. Indien de door of namens de klant opgegeven of bevestigde afmetingen op basis waarvan Ledlighting BV de door haar te leveren producten met toebehoren heeft vervaardigd, niet overeenkomen met de werkelijke afmetingen, dan heeft Ledlighting BV recht op betaling door de klant van alle kosten van de aanpassing van de te leveren producten. Indien aanpassing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klant Ledlighting BV alle door haar ter zake gemaakte kosten zoals materiaalverbruik vergoeden. De levertijd wordt in dat geval zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
   

 

 Artikel 19. Klachten en garantie
19.1. Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Ledlighting BV gemeld te worden. De klant zijnde een bedrijf dient klachten m.b.t. zichtbare gebreken in ieder geval binnen 8 dagen na de levering aan Ledlighting BV te melden.
19.2. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Ledlighting BV meldt, dan is Ledlighting BV niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.
19.3. Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Ledlighting BV
Ebweg 22
2991 LT Barendrecht
Tel: + 31 180-729900
E-mail: info@ledlightingbv.nl
19.4. Klachten worden door Ledlighting BV binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
19.5. Indien een klacht gegrond is, heeft Ledlighting BV het recht naar haar keuze de betreffende producten te herstellen of te vervangen, dan wel het voor deze producten verschuldigde factuurbedrag te crediteren of terug te betalen, zulks nadat de klant de producten onverwijld aan Ledlighting BV heeft teruggegeven.
19.6. Indien op een geleverd product een garantie wordt verleend, dan vangt de garantieperiode aan op het moment van aflevering van het product.
19.7. De factuur is het garantiebewijs.
19.8.
De eventueel verleende garantie vervalt en klachten over de geleverde producten worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant gebreken aan het product niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Ledlighting BV meldt;
b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde product zijn uitgevoerd;
c. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of vernieling;
d. gebreken het gevolg zijn van brand, natuurrampen, waterschade, reinigingsmiddelen, rook en vuilophoping;
e. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking.

 

 

19.9. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Ledlighting BV heeft voldaan.
19.10. De klant dient Ledlighting BV of de door Ledlighting BV ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.
   

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring
20.1.
Ledlighting BV kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
20.2. Ledlighting BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.
20.3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Ledlighting BV is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.
20.4. Ledlighting BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ledlighting BV is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
20.5. Voor tekeningen, ontwerpen, berekeningen, aanwijzingen, materialen e.d. die aan Ledlighting BV door of vanwege de klant met het oog op de uitvoering van de overeenkomst worden verstrekt, is Ledlighting BV niet verantwoordelijk.
20.6. Ledlighting BV is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
20.7. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Ledlighting BV geleverde, sluit Ledlighting BV iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
20.8. Ledlighting BV is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, stagnatieschade en indirecte schade.

 

 

20.9. Indien Ledlighting BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Ledlighting BV beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Ledlighting BV gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Ledlighting BV beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
20.10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Ledlighting BV of haar ondergeschikten.
20.11. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Ledlighting BV vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Ledlighting BV kan aanwenden. Indien de klant een consument is, dan verjaart de rechtsvordering na verloop van 2 jaar.
   

 

Artikel 21. Ontbinding en opschorting
21.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Ledlighting BV het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Ledlighting BV op schadevergoeding.
21.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Ledlighting BV niet nakomt of Ledlighting BV vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Ledlighting BV adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Ledlighting BV het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Ledlighting BV op schadevergoeding.
21.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Ledlighting BV niet tot enige schadevergoeding gehouden.
21.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Ledlighting BV op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.
   

 

Artikel 22. Overmacht
22.1. Ledlighting BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Ledlighting BV liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: niet, niet volledige en/of vertraagde levering door de toeleveranciers van Ledlighting BV, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in – en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of internationale en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie, defecten aan machines.
22.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Ledlighting BV ten gevolge waarvan Ledlighting BV haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
22.3. Indien er sprake is van overmacht, dan zal Ledlighting BV niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren, zullen zowel Ledlighting BV als de klant gehouden zijn om die te benutten
   

 

Artikel 23. Geheimhouding
23.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
   

 

Artikel 24. Intellectuele eigendomsrechten
24.1. De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Ledlighting BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
24.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Ledlighting BV mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.
   

 

 Artikel 25. Beveiliging en internet
25.1. Ledlighting BV zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens.
   

 

Artikel 26. Monsters
26.1. Is aan de klant een monster van het product verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
   

 

Artikel 27. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
27.1. Elke overeenkomst tussen Ledlighting BV en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
27.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Ledlighting BV zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Ledlighting BV is gelegen. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Ledlighting BV schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.